Νέα Σύμβαση Συνεργασίας (πχ. εργολάβου, μεταφορέα)

Οδηγίες

Στα επόμενα βήματα θα σας ζητηθεί:
1. Να εισάγετε τα στοιχεία της εταιρείας και του νόμιμου εκπροσώπου (το Φυσικό Πρόσωπο που θα υπογράψει τη σύμβαση)
2. Τέλος αφού αποδεχθείτε τους όρους της σύμβαση η αίτησή σας θα καταχωρηθεί στο σύστημα και θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε τα απαραίτητα αρχεία.

Απαραίτητα αρχεία:

  1. Ασφαλιστηριο Συμβολαιο με Περιβαλλοντικούς όρους σε μορφή pdf ή εικόνας (όνομα αρχείου Ασφάλεια.pdf)
  2. Αποδεικτικό καταχώρησης δραστηριότητας Συλλογής κ Μεταφοράς στο ΗΜΑ (όνομα αρχείου ΗΜΑ.pdf)
  3. Βεβαίωση εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς ΑΕΚΚ που διαθέτει η επιχείρηση

Αφού υποβληθεί η αίτηση με επιτυχία τότε θα σας αποσταλεί με email η σύμβαση (email ιδιοκτήτη και email υπεύθυνου επικοινωνίας) με όδηγίες ώστε να την υπογράψετε και να την ανεβάσετε στο σύστημα υπογεγραμμένη.

Έλεγχος ΑΦΜ
Στοιχεία Εταιρείας

Όνομα νόμιμου εκπροσώπου

Επώνυμο νόμιμου εκπροσώπου

Αν είστε Μεταφορέας συμπληρώστε τα παρακάτω:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Αποδοχή Όρων Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Στη Νέα Ιωνία Αττικής σήμερα την 19/04/2024, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

Aφ' ενός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ Α.Ε » και το διακριτικό τίτλο « ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Ν. Ιωνία Αττικής, οδός Λεωφ. Ηρακλείου 161, με ΑΦΜ 997803041 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που αποκαλείται στο παρόν χάριν συντομίας «Σύστημα» και εκπροσωπείται νομίμως από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ, κ. Πάνο Θωμά του Ιωάννη, και

Aφ' ετέρου αφετέρου  του/της .................., οδός .............. με ΑΦΜ .............. , Δ.Ο.Υ .............., Email ............

που εκπροσωπείται από τον/την .......................

και θα αποκαλείται στο παρόν χάριν συντομίας «Συλλέκτης - ΜεταφορέαςΑΕΚΚ», συνομολογείται και γίνεται αμοιβαία αποδεκτή η συνεργασία για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις και τους στόχους που περιγράφονται στις διατάξεις της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας και ιδία του ν. 4819/2021 με τον οποίο θεσπίσθηκε ενιαίο πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στην πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους, την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, όπως επίσης και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 μέχρι την έκδοση νεότερης βάσει του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου.

1. Προοίμιο

Στο άρθρο 3 παρ. 28 του ν. 4819/2021 ορίζεται ότι Διαχειριστές ΑΕΚΚ είναι οι ανάδοχοι των δημοσίων ή ιδιωτικών έργων ή ο κύριος του έργου, εφ' όσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο. Οι ανωτέρω Διαχειριστές ΑΕΚΚ ως “υπόχρεοι” κατά το άρθρο 11 παρ. 1γ του ανωτέρω νόμου αναλαμβάνουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται αναλυτικά στα άρθρα 8 και 9 του ιδίου ως άνω νόμου και έχουν την υποχρέωση να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από την δραστηριότητά τους αυτή. Οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ προωθούν κατ’ εφαρμογή του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών ΕΚΚ, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και συστήματα χωριστής συλλογής (άρθρο 30 παρ. 1 ν. 4819/2021) αλλά και επαναχρησιμοποίησης των δυνάμενων να αξιοποιηθούν υλικών (αρθρ. 8 παρ. 2.2 ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010). Οι διαχειριστές εφόσον δεν έχουν οργανώσει εγκεκριμένο σύστημα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης συνεργάζονται υποχρεωτικά με εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 11 ν. 4819/2021 και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 άρθρο 8 παρ. 3.2.2.β.1).

Στα πλαίσια δε της συνεργασίας των διαχειριστών με εγκεκριμένα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ προκύπτει η ανάγκη της Συλλογής και Μεταφοράς των παραγόμενων υλικών στις συμβεβλημένες μονάδες επεξεργασίας ή/και την παράδοση προς αξιοποίηση των ΑΕΚΚ, έτσι όπως προβλέπεται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και στους όρους έγκρισης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. κατά την οποία οι διαχειριστές ΑΕΚΚ οι οποίοι συμβάλλονται με το Σύστημα δεν διαθέτουν ίδια μέσα συλλογής και μεταφοράς και εκ του λόγου αυτού υποχρεούνται να συμβληθούν με κατάλληλο αδειοδοτημένο συλλέκτη – μεταφορέα.

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» έχει λάβει από τον «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.) έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (στο εξής «το Σύστημα») δυνάμει των με αρ. πρωτ. οικ. 427/26-04-2012 (ΑΔΑ: 4Ω846Ψ80Ζ-Ζ2Σ) απόφασης της 25 ης /24-01-2012 Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Ο.ΑΝ όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την Αρ. Απ.: 177.1 /15.02.2021 (ΑΔΑ: 6Α9Ν46Ψ8ΟΖ-ΚΑΣ) και την Αρ. Απ. 205.7/20.09.2023 (ΑΔΑ: 66Ι546Ψ8ΟΖ-ΠΚΙ) απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του ν. 4819/2021 όπως αυτός αντικατέστησε τον ν. 2939/2001 και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 με γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Αττικής (έγκριση), την νήσο Κω (έγκριση), την Π.Ε Ευβοίας (έγκριση) και την Π.Ε. Βοιωτίας (προέγκριση).

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται μεταξύ του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε και του Συλλέκτη – Μεταφορέα ΑΕΚΚ με στόχο την παράδοση προς επεξεργασία των ΑΕΚΚ που παράγονται από την εν γένει δραστηριότητα των Διαχειριστών ως αναδόχων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων ή των Κυρίων εκάστου έργου, στις συμβεβλημένες μονάδες επεξεργασίας ή/και την παράδοση προς αξιοποίηση των ΑΕΚΚ, έτσι όπως προβλέπεται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και στους όρους έγκρισης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

Η σύμβαση αφορά στην Συλλογή και Μεταφορά των μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κωδικούς ΕΚΑ του κεφαλαίου 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.

Ρητά εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης:

- τα AEKK που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα,

- υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων που προέρχονται από βιομηχανικές ή άλλες περιοχές και έχουν ρυπανθεί σε προηγούμενη χρήση από επικίνδυνες ουσίες ή ύλες και χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα,

- τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες έρευνας, εξαγωγής, επεξεργασίας και εναποθήκευσης των μεταλλευτικών πόρων και των βιομηχανικών ορυκτών, καθώς και από την εκμετάλλευση των λατομείων,

- καθώς και όλα όσα εξαιρεθούν με νόμο στο μέλλον κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.

Ρητά συμφωνείται ότι η διαχείριση αποβλήτων με κωδικούς 101314 (Αποβλήτων Σκυροδέματος και Λάσπης Σκυροδέματος) και 010413 (Απόβλητα Κοπής και Πριόνισμα Πέτρας) τα οποία προσομοιάζουν αλλά δεν είναι ΑΕΚΚ, γίνεται σε προαιρετική και όχι σε υποχρεωτική βάση μέσω του ΣΣΕΔ.

2. Υποχρεώσεις ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΑΕΚΚ.

Ο Συλλέκτης - Μεταφορέας ΑΕΚΚ αναλαμβάνει την υποχρέωση: 1) Να μεταφέρει και να παραδίδει για λογαριασμό του Διαχειριστή ΑΕΚΚ στις συνεργαζόμενες με το Σύστημα μονάδες επεξεργασίας μόνο τα μη επικίνδυνα ΑΕΚΚ που παράγονται από την εν γένει δραστηριότητά του ως ανάδοχος ή κύριος έργου. Ο Συλλέκτης – Μεταφορέας ΑΕΚΚ υποχρεούται να διαθέτει την απαιτούμενη εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) κατά το άρθρο 53 του ν. 4819/2021 όπως και το απαιτούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παρ. 3 περ. ε του άρθρου 52 του ανωτέρω νόμου και των άρθρων 85 και 87 του ν. 4685/2020 ήτοι να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο να αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως (στοιχεία τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο του ΣΣΕΔ).

2) Τα ΑΕΚΚ που μεταφέρονται στις μονάδες επεξεργασίας πρέπει να μην περιέχουν οικιακά ή άλλου τύπου απόβλητα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010 ή άλλων κείμενων διατάξεων. Σε αντίθετη περίπτωση ο Συλλέκτης – Μεταφορέας αλλά και ο Διαχειριστής ΑΕΚΚ υποχρεούνται, εις ολόκληρον έκαστος, με δικό τους κόστος να τα παραλάβουν από τις μονάδες επεξεργασίας ή τους χώρους ανάπλασης.

3) Να τηρεί και να διαθέτει τα σχετικά Έντυπα Παρακολούθησης Αποβλήτων που εξασφαλίζουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα των διακινούμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ (Παραγωγός – συλλέκτης – μεταφορέας – παραλήπτης). Τα έντυπα παρακολούθησης των αποβλήτων είναι τριπλότυπα έντυπα σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσης, τα οποία τυπώνονται από την κάθε επιχείρηση, αριθμούνται και διατηρούνται για δύο χρόνια στο αρχείο των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Στο έντυπο παρακολούθησης αναγράφονται τα στοιχεία του παραγωγού ή κατόχου του αποβλήτου (όνομα, Δ/νση, στοιχεία επικοινωνίας), η ποσότητα των ΑΕΚΚ, η περιγραφή του αποβλήτου και ο κωδικός ΕΚΑ, τα στοιχεία του συλλέκτη-μεταφορέα, το μέσο μεταφοράς, η ημερομηνία μεταφοράς, τα στοιχεία της εγκατάστασης παραλαβής, η ημερομηνία παραλαβής και οι εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (κωδικοί R και D).

4) Να καταγράφει, να παραδίδει στον Διαχειριστή και να θέτει στην διαθεσιμότητα του Συστήματος όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τα απόβλητα (είδος, ποσότητα, ημ/νία δρομολογίου, αριθμός οχήματος, κωδικός κατά ΕΚΑ) την παραγωγή τους (διεύθυνση προέλευσης, άδεια δόμησης κτλ.), τη μεταφορά τους και την επεξεργασία τους (μονάδα επεξεργασίας, είδος επεξεργασίας κτλ), συνοδευόμενα από τα απαραίτητα παραστατικά (Δελτία Παραλαβής, τιμολόγια, ζυγολόγια, Έντυπα Παρακολούθησης). Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο εσωτερικό μητρώο των επιχειρήσεων και εισάγονται μέσω των Εκθέσεων Αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ (ΗΜΑ) και είναι διαθέσιμα οποτεδήποτε ζητηθούν. Το Σύστημα λαμβάνει όλα τα σχετικά στοιχεία ηλεκτρονικά.

5) Να συμμορφώνεται και να διευκολύνει τις διαδικασίες ελέγχου του Συστήματος τόσο στο έργο όσο και από τη στιγμή εισόδου του οχήματος μεταφοράς ΑΕΚΚ στο χώρο της συνεργαζόμενης με το Σύστημα Μονάδας Επεξεργασίας μέχρι και την έξοδό του από αυτή.

6) Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4819/2021 και ειδικότερα να τοποθετεί ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς ΑΕΚΚ, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές ελέγχου του άρθρου 61 του Ν.4819/2021. Ο συλλέκτης μεταφορέας υποχρεούται να τηρεί τα στοιχεία για διάστημα ενός (1) έτους κατ’ ελάχιστον.

7) Να καταχωρεί κάθε κάδο συλλογής με τα ειδικά χαρακτηριστικά του σε αρχείο που τηρεί και του αποδίδει μοναδικό αριθμό. Κάθε κάδος συλλογής ΑΕΚΚ φέρει σε ευκρινές σημείο κατ’ ελάχιστον την επωνυμία, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τον αριθμό καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων της εταιρείας συλλογής και μεταφοράς και τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης του πρώτου εδαφίου.

8) Οι μεταφορείς ευθύνονται πλήρως και αποκλειστικώς για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί κατά την εκφόρτωση των ΑΕΚΚ, είτε προς τη Μονάδα Επεξεργασίας είτε προς οποιοδήποτε τρίτο. Οι διενεργούντες την εκφόρτωση οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τις υποδείξεις των υπαλλήλων της Μονάδας Επεξεργασίας κατά την διαδικασία της εκφόρτωσης.

3. Υποχρεώσεις ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Σύστημα αναλαμβάνει την υποχρέωση: Να αναρτά δημόσια και να ενημερώνει τον Συλλέκτη - Μεταφορέα για όλες τις μονάδες επεξεργασίας και παράδοσης ΑΕΚΚ με τις οποίες συνεργάζεται και να διευκολύνει την παράδοση των ΑΕΚΚ στις συνεργαζόμενες μονάδες.

4. Οικονομικό πλαίσιο

Η χρηματική εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ βαρύνει τον συμβαλλόμενο με το ΣΣΕΔ Διαχειριστή και όχι τον Συλλέκτη – Μεταφορέα ο οποίος δεν υποχρεούται στην καταβολή χρηματικής εισφοράς στο ΣΣΕΔ.

5. Διάρκεια Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση έχει πενταετή (5ετή) ισχύ. Η σύμβαση λύεται αυτομάτως και αυτοδικαίως εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη απωλέσει με υπαιτιότητά του τις προβλεπόμενες από το νόμο εγκρίσεις ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή κηρυχθεί σε πτώχευση. Ουδείς εκ των συμβαλλομένων στο παρόν έχει ευθύνη αποζημιώσεως του άλλου σε περίπτωση που η σύμβαση λυθεί για τους ανωτέρω λόγους.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών διαπιστώσει παράβαση ουσιώδους όρου της παρούσας συμβάσεως από το έτερο μέρος ειδοποιεί εγγράφως το παραβαίνων μέρος τάσσοντας προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών για την επανόρθωση της αντισυμβατικής του συμπεριφοράς. Εάν το παραβαίνων μέρος δεν συμμορφωθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για το μη παραβαίνων μέρος από την ημέρα παρέλευσης της ταχθείσης απράκτου προθεσμίας.

Τέλος, σε περίπτωση λύσεως της παρούσας σύμβασης για οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω λόγων αυτή θα παραμένει ισχυρή μόνο με σκοπό την πλήρη εκκαθάριση των εκατέρωθεν νομίμων απαιτήσεων οι οποίες γεννήθηκαν μέχρι την χρονική στιγμή επέλευσης της λύσεως (χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, απώλεια αδειών και λοιπών εγκρίσεων των συμβαλλομένων, θέση σε πτώχευση, εκκαθάριση κλπ., καταγγελία της σύμβασης).

6. Εμπιστευτικότητα – ανταλλαγή πληροφοριών

Κάθε μέρος εγγυάται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, των εγγράφων και των στοιχείων των οποίων θα λαμβάνει γνώση από το άλλο μέρος στα πλαίσια της παρούσας συνεργασίας (στο εξής «τα Εμπιστευτικό Υλικό») και υποχρεούται τόσο το ίδιο, όσο και οι υπάλληλοί, συνεργάτες και σύμβουλοί του να μην τα γνωστοποιούν σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του έτερου συμβαλλόμενου μέρους. Από την παρούσα υποχρέωση εμπιστευτικότητας εξαιρούνται τα στοιχεία που (α) είναι δημόσια γνωστά (β) που είναι ήδη γνωστά στο αντισυμβαλλόμενο μέρος με νόμιμο τρόπο πριν την υπογραφή της παρούσας, και (γ) στοιχεία που κάποιο εκ των συμβαλλομένων μερών υποχρεούται ή δύναται νομίμως να γνωστοποιήσει κατ’ εφαρμογή νόμου ή δικαστικής απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων γνωστοποίησης ή τήρησης αρχείου έναντι των αρμοδίων αρχών, ή όσων περιοριστικά η κείμενη νομοθεσία ορίζει για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ και φορέων τους. Η ρήτρα εμπιστευτικότητας θα διατηρηθεί σε ισχύ για χρονικό διάστημα διετίας από τη λύση καθ’ οιονδήποτε τρόπο της παρούσας σύμβασης. Αμφότερα τα μέρη δικαιούνται να προβαίνουν σε γνωστοποίηση έναντι τρίτων (αρμοδίων αρχών, συνεργαζόμενων φορέων, λοιπών τρίτων και ιδιωτών) της ύπαρξης -μόνο- της συνεργασίας τους και των χώρων των εγκαταστάσεων τους .

7. Πλαίσιο Συνεργασίας

Το παρόν συμφωνητικό αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης συμφωνίας προφορικής ή γραπτής. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνητικού είναι ουσιώδεις. Κάθε τροποποίηση της του παρόντος συντελείται και αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, απαγορευμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Σε περίπτωση που μέρος των συμφωνηθέντων διατάξεων και όρων του παρόντος θεωρηθούν άκυρα, εξακολουθούν να ισχύουν οι υπόλοιποι όροι της σύμβασης. Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο, κάθε δε αμφισβήτηση που δημιουργείται από την εφαρμογή του θα λύνεται στα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δύο αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους όπως ακολουθεί.

Για το Σύστημα

Για τον Συλλέκτη - Μεταφορέα ΑΕΚΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αύξων Αριθμός: ΣΕΔΠ…

1.Παραγωγός ή Κάτοχος Αποβλήτου:

Ταυτοποίησηαποβλήτουαπότον Παραγωγό:

Όνομα:

Διεύθυνση:

ΑΦΜ:

Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου:

ΑΕΠΟ ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων:

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ:

Ημερομηνία μεταφοράς:

Αρμόδιος:

Υπογραφή Αρμοδίου:

Τηλ.:

Ποσότητα:

2.Συλλέκτης- Μεταφορέας:

Όνομα:

Αριθμός Μητρώου ΥΠΕΚΑ:

Μέσο μεταφοράς:

Διεύθυνση:

Ημερομηνία μεταφοράς:

ΑΦΜ/ΔΟΥ:

Υπογραφή Αρμοδίου:

Ε-mail:

3.Εγκατάσταση Παραλαβής:

ΤαυτοποίησηαποβλήτωναπότηνΕγκατάσταση Παραλαβής:

Όνομα:

Διεύθυνση:

Κατηγορία του αποβλήτου:

ΑΕΠΟ:

Α)Απόβληταεκσκαφώνηπροεπιλεγμέναδομικά υλικά

Αριθμός Μητρώου

Β)Απόβλητα κατεδαφίσεων

Τηλ.:

Γ)Σύμμεικτααπόβλητα κατασκευών

Ημερομηνία παραλαβής:

Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων:

Υπογραφή Αρμοδίου:

Εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης:

Κωδικός R:

Κωδικός D:

Το τριπλότυπο έντυπο συμπληρώνεται από τον παραγωγό του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση ή από τον κάτοχο του αποβλήτου που ξεκινά πάλι φόρτωση.