Νέα Σύμβαση Συνεργασίας (πχ. εργολάβου, μεταφορέα)

Οδηγίες

Στα επόμενα βήματα θα σας ζητηθεί:
1. Να εισάγετε τα στοιχεία της εταιρείας και του νόμιμου εκπροσώπου (το Φυσικό Πρόσωπο που θα υπογράψει τη σύμβαση)
2. Τέλος αφού αποδεχθείτε τους όρους της σύμβαση η αίτησή σας θα καταχωρηθεί στο σύστημα και θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε τα απαραίτητα αρχεία.

Απαραίτητα αρχεία:

  1. Ασφαλιστηριο Συμβολαιο με Περιβαλλοντικούς όρους σε μορφή pdf ή εικόνας (όνομα αρχείου Ασφάλεια.pdf)
  2. Αποδεικτικό καταχώρησης δραστηριότητας Συλλογής κ Μεταφοράς στο ΗΜΑ (όνομα αρχείου ΗΜΑ.pdf)
  3. Βεβαίωση εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς ΑΕΚΚ που διαθέτει η επιχείρηση

Αφού υποβληθεί η αίτηση με επιτυχία τότε θα σας αποσταλεί με email η σύμβαση (email ιδιοκτήτη και email υπεύθυνου επικοινωνίας) με όδηγίες ώστε να την υπογράψετε και να την ανεβάσετε στο σύστημα υπογεγραμμένη.

Έλεγχος ΑΦΜ
Στοιχεία Εταιρείας

Όνομα νόμιμου εκπροσώπου

Επώνυμο νόμιμου εκπροσώπου

Αν είστε Μεταφορέας συμπληρώστε τα παρακάτω:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Αποδοχή Όρων Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

 

Στη Νέα Ιωνία  Αττικής σήμερα την    /  /2020, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

αφενός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ Α.Ε  » και το διακριτικό τίτλο « ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Ν. Ιωνία Αττικής, οδός Αγνώστων Ηρώων 92-94, με ΑΦΜ 997803041 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που αποκαλείται στο παρόν χάριν συντομίας «Σύστημα» και εκπροσωπείται νομίμως από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ, κ. Πάνο Θωμά του Ιωάννη, και αφετέρου

 τ................................................................................................……..,οδός……………. ……………………..........με ΑΦΜ…..……………., Δ.Ο.Υ…..……………………και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………………………………………………………

που αποκαλείται στο παρόν χάριν συντομίας «Διαχειριστής ΑΕΚΚ»

Συνομολογείται και γίνεται αμοιβαία αποδεκτή η συνεργασία για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις και τους στόχους, που περιγράφονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010 και το Νόμο 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 3854/2010 και το Ν.4496/2017.

1. Προοίμιο

Στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010 (άρθρο 3 παρ. 21) προσδιορίζεται ότι Διαχειριστές ΑΕΚΚ είναι οι ανάδοχοι των δημοσίων και ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, οι εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων – παραγωγοί -, οι φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς – μεταφορείς - των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου, εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.

Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητας τους κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 3954/2010 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην 36259/1757/Ε103-24/08/2010. ( Άρθρ. 8, παρ. 2.1 ΚΥΑ 36259/1757/2010).

Οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ προωθούν κατ’ εφαρμογή του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών ΕΚΚ, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και συστήματα επαναχρησιμοποίησης των δυνάμενων να αξιοποιηθούν υλικών. ( Άρθρ. 8, παρ. 2.2 ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010).Οι διαχειριστές εφόσον δεν έχουν οργανώσει εγκεκριμένο σύστημα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 3.2.1., συνεργάζονται υποχρεωτικά με εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 άρθρο 8 παρ. 3.2.2.β.1).

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 427/26-04-2012 (ΑΔΑ: 4Ω846Ψ8ΟΖ-Ζ2Σ) Απόφαση της 25ης/24.01.2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν), εγκρίθηκε ως συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), με εμβέλεια την γεωγραφική ενότητα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3854 /2010 (ΦΕΚ 94 Α) την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) και το Ν. 4496/2017.

2. Αντικείμενο της Σύμβασης

Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό, συνομολογείται μεταξύ του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε και του Διαχειριστή ΑΕΚΚ με στόχο την παράδοση προς επεξεργασία των ΑΕΚΚ που παράγονται είτε : (σημειώνεται ένα εκ των Α ή Β)

Α) Από το έργο με περιγραφή  .....................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

και διεύθυνση έργου επί της οδού ................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

είτε Β)………………………………………………………………. (από την εν γένει δραστηριότητα του τελευταίου,)

στις συμβεβλημένες μονάδες επεξεργασίας ή/και την παράδοση προς αξιοποίηση των ΑΕΚΚ, έτσι όπως προβλέπεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010 όπως ισχύει και στους όρους έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

Με τη σύμβαση αυτή ο Διαχειριστής ΑΕΚΚ εκπληρώνει την υποχρέωσή του να οργανώσει ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχει σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητά του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.3854/2010 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην ΚΥΑ 36259/1757/2010 και του Ν. 4496/2017.

Η σύμβαση αφορά στην εναλλακτική διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κωδικούς ΕΚΑ του κεφαλαίου 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου των αποβλήτων από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας με κωδικό ΕΚΑ 01 04 13 και των αποβλήτων σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος με κωδικό ΕΚΑ 10 13 14 σε προαιρετική και όχι σε υποχρεωτική βάση. Ρητά εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης:

- τα AEKK που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα,

- υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων που προέρχονται από βιομηχανικές ή άλλες περιοχές και έχουν ρυπανθεί σε προηγούμενη χρήση από επικίνδυνες ουσίες ή ύλες και χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα,

- τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες έρευνας, εξαγωγής, επεξεργασίας και εναποθήκευσης των μεταλλευτικών πόρων και των βιομηχανικών ορυκτών, καθώς και από την εκμετάλλευση των λατομείων,

- χώμα και άλλα φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά την διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη φυσική τους κατάσταση στο χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή.

3. Υποχρεώσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΚΚ

Ο Διαχειριστής ΑΕΚΚ αναλαμβάνει την υποχρέωση:

· Να μεταφέρει και να παραδίδει στις συνεργαζόμενες με το Σύστημα μονάδες επεξεργασίας μόνο τα μη επικίνδυνα ΑΕΚΚ που παράγονται από τη δραστηριότητά του. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής χρησιμοποιεί υπεργολάβο-μεταφορέα για την μεταφορά των ΑΕΚΚ υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα και με την υπογραφή της παρούσης στο Σύστημα τα πλήρη στοιχεία του υπεργολάβου-μεταφορέα πριν από την έναρξη μεταφοράς των ΑΕΚΚ στις συνεργαζόμενες με το σύστημα μονάδες και τούτος απαιτείται να διαθέτει το απαιτούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε και την εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) κατά τα άρθρα 85 και 87 του ν. 4685/2020

· Τα ΑΕΚΚ που μεταφέρονται στις μονάδες επεξεργασίας να μην περιέχουν οικιακά ή άλλου τύπου απόβλητα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010. Σε αντίθετη περίπτωση ο Διαχειριστής ΑΕΚΚ υποχρεούται με δικό του κόστος να τα παραλάβει από τις μονάδες επεξεργασίας ή τους χώρους ανάπλασης.

· Η μεταφορά των ΑΕΚΚ πραγματοποιείται από οργανισμούς και επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση και τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 85 και 87 του Ν. 4685/2020 τα οποία τροποποίησαν τον ν. 4042/2012, περί ασφαλιστικής καλύψεως και εγγραφής και καταχώρισης στο ΗΜΑ καθ’όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα ο Διαχειριστής, απαιτείται να εγγραφεί και να καταχωρίσει τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο Διαχειριστής να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως.

· Να εκδίδει Έντυπα Παρακολούθησης Αποβλήτων που εξασφαλίζουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα των διακινούμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ (Παραγωγός – συλλογέας – μεταφορέας – παραλήπτης). Τα έντυπα παρακολούθησης των αποβλήτων είναι τριπλότυπα έντυπα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της με αρ. πρωτ. Οικ. 129043 / 4345/8-7-2011 ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ, τα οποία τυπώνονται από την κάθε επιχείρηση, αριθμούνται και διατηρούνται για δύο χρόνια στο αρχείο των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Στο έντυπο παρακολούθησης αναγράφονται τα στοιχεία του παραγωγού ή κατόχου του αποβλήτου (όνομα, Δ/νση, στοιχεία επικοινωνίας), η ποσότητα των ΑΕΚΚ, η περιγραφή του αποβλήτου και ο κωδικός ΕΚΑ, τα στοιχεία του συλλέκτη-μεταφορέα, το μέσο μεταφοράς, η ημερομηνία μεταφοράς, τα στοιχεία της εγκατάστασης παραλαβής, η ημερομηνία παραλαβής και οι εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (κωδικοί R και D).

· Να καταγράφει και να θέτει στη διαθεσιμότητα του Συστήματος όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τα απόβλητα (είδος, ποσότητα, ημ/νία δρομολογίου, αριθμός οχήματος, κωδικός κατά ΕΚΑ) την παραγωγή τους (διεύθυνση προέλευσης, άδεια δόμησης κτλ.), τη μεταφορά τους και την επεξεργασία τους (μονάδα επεξεργασίας, είδος επεξεργασίας κτλ), συνοδευόμενα από τα απαραίτητα παραστατικά (Δελτία Παραλαβής, τιμολόγια, ζυγολόγια, Έντυπα Παρακολούθησης). Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο εσωτερικό μητρώο των επιχειρήσεων και εισάγονται μέσω των Εκθέσεων Αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ (ΗΜΑ) και είναι διαθέσιμα οποτεδήποτε ζητηθούν. Το Σύστημα λαμβάνει όλα τα σχετικά στοιχεία ηλεκτρονικά.

· Να καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε, όπως προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση και, όπως αυτές προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης.

· Να συμμορφώνεται και να διευκολύνει τις διαδικασίες ελέγχου του Συστήματος τόσο στο έργο όσο και από τη στιγμή εισόδου του οχήματος μεταφοράς ΑΕΚΚ στο χώρο της συνεργαζόμενης με το Σύστημα Μονάδας Επεξεργασίας μέχρι και την έξοδό του από αυτή.

4. Υποχρεώσεις ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Σύστημα αναλαμβάνει την υποχρέωση:

· Να αναρτά δημόσια και να ενημερώνει το διαχειριστή για όλες τις μονάδες επεξεργασίας και παράδοσης ΑΕΚΚ με τις οποίες συνεργάζεται και να διευκολύνει την παράδοση των ΑΕΚΚ από τον Διαχειριστή στις συνεργαζόμενες μονάδες

  Να παρέχει στον Διαχειριστή ΑΕΚΚ Βεβαίωση Παραλαβής ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγούν οι συνεργαζόμενες Μονάδες επεξεργασίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 3 εδ α3 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, μετά την έκδοση και εξόφληση των προβλεπόμενων από το νόμο παραστατικών (τιμολογίων).

· Να ελέγχει την τήρηση των όρων της σύμβασης ένταξης στο Σύστημα. Τα στοιχεία που ελέγχει το Σύστημα πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης αφορούν:

- Για τους Διαχειριστές ΑΕΚΚ που ασκούν δραστηριότητα στον κλάδο κατασκευών (Ανάδοχοι έργων όπως τεχνικές εταιρείες, μηχανικοί, κατασκευαστές, εργολάβοι κλπ) ελέγχεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, η υποβολή ΣΔΑ και η τεχνική περιγραφή που τα συνοδεύει, η ποιότητα και η ποσότητα των παραγόμενων ΑΕΚΚ σε σχέση και με την αδειοδότηση του έργου και τα ΣΔΑ, καθώς και η σύναψη συμβάσεων με τον ιδιοκτήτη του έργου (εκτός εάν πρόκειται για τον Κύριο του Έργου) και με μεταφορείς. Στην περίπτωση που συμβάλλονται ιδιώτες ελέγχονται ως προς την υποβολή ΣΔΑ και τη συνεργασία τους με μεταφορείς.

- Για τους Διαχειριστές ΑΕΚΚ που εκτελούν με ίδια μέσα ή με φορτηγά δημόσιας χρήσης τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ, η τήρηση των όρων της σύμβασης με το Σύστημα πιστοποιείται με τον έλεγχο της τήρησης από πλευράς Διαχειριστή των όρων του άρθρου 85 του Ν. 4685/20 (καταχώριση δραστηριότητας στο ΗΜΑ και ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης με τον πίνακα διαχειριζόμενων αποβλήτων), καθώς και με έκτακτους ελέγχους ως προς τα παραστατικά (Δελτία Αποστολής κλπ.) κατά τη μεταφορά και την παράδοση ΑΕΚΚ στις συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, όπως επίσης και με ελέγχους που αφορούν στην ποιότητα και την ποσότητα των μεταφερόμενων ΑΕΚΚ.

5. Οικονομικό πλαίσιο

Η χρηματική εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ  που βαρύνει τον συμβαλλόμενο Διαχειριστή, είναι το προβλεπόμενο στον εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ κατάλογο, για κάθε κατηγορία υλικού για το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε, όπως αυτές προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης και αφορά κατά περίπτωση και όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 της παρούσης ως αντικείμενο της Συμβάσεως, είτε την παράγραφο Α) δηλαδή συγκεκριμένο έργο όπως ανωτέρω περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2, είτε την παράγραφο Β) δηλαδή την εν γένει δραστηριότητα του Διαχειριστή. 

H χρηματική εισφορά που καταβάλλει ο Διαχειριστής ΑΕΚΚ στο Σύστημα σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας προορίζεται αποκλειστικά, όπως και τα άλλα έσοδα του συστήματος, για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης καθώς και του ποσοστού επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν).  Οι τιμές ανά κατηγορία ΑΕΚΚ του Παρατήματος περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο του Συστήματος και αναπροσαρμόζονται μόνο έπειτα από έγκριση του Ε.Ο.Α.Ν.

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμών και μόνο μετά από την κατά νόμο έγκριση του ΕΟΑΝ, το ΣΣΕΔ θα δικαιούται να αναπροσαρμόσει την εισπραττόμενη από τον διαχειριστή χρηματική εισφορά, η δε αναπροσαρμογή αυτή θα ισχύει και θα δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη που ήδη έχουν ενεργή μεταξύ τους σύμβαση, από την επόμενη ημέρα που θα έχει ήδη εγκριθεί και θα έχει δημοσιευθεί νόμιμα η αναπροσαρμογή των τιμών από τον ΕΟΑΝ, αφού δε προηγηθεί σχετική γνωστοποίηση - κοινοποίηση του ΣΣΕΔ προς τον διαχειριστή για τον σκοπό αυτό.

Ρητά συμφωνείται ότι η χρηματική εισφορά για τα ΑΕΚΚ θα προκαταβάλλεται από το Διαχειριστή του συγκεκριμένου έργου σύμφωνα με τον υπολογισμό των τόνων από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου, με κατάθεση στο λογαριασμό όψεως GR 29 0140 2090 2090 0232 0002 854 της εταιρείας στην ALPHA BANK.

 Το Σύστημα εκδίδει, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα, το κατά νόμο παραστατικό (τιμολόγιο), με ημερομηνία έκδοσης  την τελευταία ημέρα του μήνα εντός του οποίου έγιναν οι απορρίψεις των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τα Δελτία Ποσοτικής Παραλαβής και Ζυγολόγια, που εκδίδει η μονάδα επεξεργασίας για τον αντίστοιχο μήνα.


6. Διάρκεια Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση εάν αφορά στην παράγραφο Α) του Κεφαλαίου 2 της παρούσης έχει ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου - για τους Διαχειριστές ΑΕΚΚ που ασκούν δραστηριότητα στον κλάδο κατασκευών και τους ιδιώτες (παραγωγοί ΑΕΚΚ) – και εάν αφορά στην παράγραφο Β) του Κεφαλαίου 2 της παρούσης, δηλαδή όταν το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εν γένει δραστηριότητα του Διαχειριστή ορίζεται ως πενταετούς διάρκειας - για τους διαχειριστές που εκτελούν αποκλειστικά δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς - αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της. Η συνεργασία λύεται αυτομάτως και αυτοδικαίως εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη απωλέσει με υπαιτιότητά του τις προβλεπόμενες από το νόμο εγκρίσεις ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή κηρυχθεί σε πτώχευση. Ουδείς εκ των συμβαλλομένων στο παρόν έχει ευθύνη αποζημιώσεως του άλλου σε περίπτωση που η σύμβαση λυθεί για τους ανωτέρω λόγους.

Η παρούσα σύμβαση δύναται να λυθεί μόνο με αιτιολογημένη καταγγελία και για σπουδαίο λόγο από έκαστο των συμβαλλομένων μερών, η δε σύμβαση θα θεωρείται λυθείσα με την πάροδο 15 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση, δια εξωδίκου, της καταγγελίας στο μέρος που αυτή απευθύνεται. Στην περίπτωση αυτή η παρούσα σύμβαση θα διατηρείται ισχυρή μόνο προς εκκαθάριση των εκατέρωθεν υφισταμένων εκκρεμοτήτων.

7. Εμπιστευτικότητα – ανταλλαγή πληροφοριών

Κάθε μέρος εγγυάται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, των εγγράφων και των στοιχείων των οποίων θα λαμβάνει γνώση από το άλλο μέρος στα πλαίσια της παρούσας συνεργασίας (στο εξής «τα Εμπιστευτικό Υλικό») και υποχρεούται τόσο το ίδιο, όσο και οι υπάλληλοί, συνεργάτες και σύμβουλοί του να μην τα γνωστοποιούν σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του έτερου συμβαλλόμενου μέρους. Από την παρούσα υποχρέωση εμπιστευτικότητας εξαιρούνται τα στοιχεία που (α) είναι δημόσια γνωστά (β) που είναι ήδη γνωστά στο αντισυμβαλλόμενο μέρος με νόμιμο τρόπο πριν την υπογραφή της παρούσας, και (γ) στοιχεία που κάποιο εκ των συμβαλλομένων μερών υποχρεούται ή δύναται νομίμως να γνωστοποιήσει κατ’ εφαρμογή νόμου ή δικαστικής απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων γνωστοποίησης ή τήρησης αρχείου έναντι των αρμοδίων αρχών, ή όσων περιοριστικά η κείμενη νομοθεσία ορίζει για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ και φορέων τους. Η ρήτρα εμπιστευτικότητας θα διατηρηθεί σε ισχύ για χρονικό διάστημα διετίας από τη λύση καθ’ οιονδήποτε τρόπο της παρούσας σύμβασης. Αμφότερα τα μέρη δικαιούνται να προβαίνουν σε γνωστοποίηση έναντι τρίτων (αρμοδίων αρχών, συνεργαζόμενων φορέων, λοιπών τρίτων και ιδιωτών) της ύπαρξης -μόνο- της συνεργασίας τους και των χώρων των εγκαταστάσεων τους.

8. Πλαίσιο Συνεργασίας

Το παρόν συμφωνητικό αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης συμφωνίας προφορικής ή γραπτής. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνητικού είναι ουσιώδεις. Κάθε τροποποίηση της του παρόντος συντελείται και αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, απαγορευμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Σε περίπτωση που μέρος των συμφωνηθέντων διατάξεων και όρων του παρόντος θεωρηθούν άκυρα, εξακολουθούν να ισχύουν οι υπόλοιποι όροι της σύμβασης. Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο, κάθε δε αμφισβήτηση που δημιουργείται από την εφαρμογή του θα λύνεται στα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δύο αντίγραφα και, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους όπως ακολουθεί.

Για το Σύστημα

 

Για τον Διαχειριστή ΑΕΚΚ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΔΕΙΕΣ/ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Α/Α

Κατηγορία ΑΕΚΚ

Περιγραφή

Κωδικοί ΕΚΑ

Ανάλυση με κωδικούς ΕΚΑ

Χρηματική εισφορά (€/t)

1

ΜΕΙΓΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01

170904

17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 04 11

10,2

2

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01

170904

17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 04 11

18,2

3

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

Χώματα και πέτρες ≤ 10.000 (t)

170504

-

1,80

Χώματα και πέτρες >10.000 τόνων

-

1,20

Αυτοδιαχειριζόμενα

-

0,18

4

ΜΕΙΓΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο

170107

170101, 170102, 170103

6,9

5

ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΑΕΚΚ

μείγματα ορυκτής ασφάλτου

Φρεζαρισμένα

170302

-

2,0

Μη φρεζαρισμένα

170302

-

2,7

έρμα σιδηροτροχιών

170508

-

4,0

Μπάζα εκσκαφών

170506

-

1,8

σκυρόδεμα

άοπλο

170101

-

2,9

οπλισμένο

170101

-

5,2

Πλακάκια & κεραμικά

170103

-

4,0

τούβλα

170102

-

4,0

Καθαρή οικοδομική ξυλεία

170201

-

5,1

Μη καθαρή ξυλεία με προσμίξεις (νοβοπαν, έπιπλα, ντουλάπια, εντοιχισμένη ξυλεία mdf,κλπ)

170201

-

31,9

Άλλα ανακυκλωσιμα (γυαλί, πλαστικό, μέταλλα)

170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407

170411

170202

170203

-

0,40

6

ΜΑΡΜΑΡΑ

απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας

010413

-

5,00

7

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος

101314

-

2,9

 

* Η μείωση του ύψους της χρηματικής εισφοράς στην περίπτωση διαχείρισης χωμάτων και πετρών αφορά σε ποσότητες που υπερβαίνουν τους 10.000 τόνους και προέρχονται από το ίδιο έργο. Η μείωση της αμοιβής επεξεργασίας θα γίνεται με έγγραφη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων μονάδων.

** Η χρηματική εισφορά  δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 24%