Νέα Σύμβαση έργου Εταιρείας

Οδηγίες

Στα επόμενα βήματα θα σας ζητηθεί:
1. Να εισάγετε τα στοιχεία της εταιρείας και του νόμιμου εκπροσώπου (το Φυσικό Πρόσωπο που θα υπογράψει τη σύμβαση)
2. Τα στοιχεία του έργου (όπως αναγράφονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 'ΣΔΑ')
3. Τέλος αφού αποδεχθείτε τους όρους της σύμβαση η αίτηση σας θα καταχωρηθεί στο σύστημα και θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε τα απαραίτητα αρχεία.

Απαραίτητα αρχεία:

  1. Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 'ΣΔΑ' με υπογραφή και σφραγίδα από το συντάκτη μηχανικό (όνομα αρχείου ΣΔΑ.pdf). Οδηγίες για το ΣΔΑΠρότυπο ΣΔΑ
  2. Άδεια από την Πολεοδομία (αν υπάρχει).
  3. ΑΕΠΟ αν είναι κατηγορίας Α1 ή Α2 (εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τη δραστηριότητα)
  4. ΠΠΔ αν το έργο είναι κατηγορίας Β (εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τη δραστηριότητα)
  5. ΗΜΑ έργου.
  6. Τεχνική Έκθεση.

Αφού υποβληθεί η αίτηση με επιτυχία τότε θα σας αποσταλεί με email η σύμβαση (email ιδιοκτήτη και email υπεύθυνου επικοινωνίας) με όδηγίες ώστε να την υπογράψετε και να την ανεβάσετε στο σύστημα υπογεγραμμένη.

Έλεγχος ΑΦΜ
Στοιχεία Εταιρείας

!! ΠΡΟΣΟΧΗ !! Για έκδοση ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ επιλέξτε Νέα Σύμβαση Ιδιωτικού έργου

Στοιχεία Έργου
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Αποδοχή Όρων Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΚΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ......................................................

Στη Νέα Ιωνία Αττικής σήμερα την 16/07/2024, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

Aφ' ενός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο « ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Ν. Ιωνία Αττικής, οδός Λεωφ. Ηρακλείου 161, με ΑΦΜ 997803041 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που αποκαλείται στο παρόν χάριν συντομίας « Σύστημα» και εκπροσωπείται νομίμως από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ, κ. Πάνο Θωμά του Ιωάννη, και

Aφ' ετέρου αφετέρου  του/της ...................., οδός ............... με ΑΦΜ ............ , Δ.Ο.Υ ................, Email ...........

που εκπροσωπείται από τον/την .....................

και θα αποκαλείται στο παρόν χάριν συντομίας «Διαχειριστής ΑΕΚΚ» χάριν συντομίας «Διαχειριστής ΑΕΚΚ» (σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 28 του ν. 4819/2021), συνομολογείται και γίνεται αμοιβαία αποδεκτή η συνεργασία για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις και τους στόχους που περιγράφονται στις διατάξεις της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας και ιδία του ν. 4819/2021 με τον οποίο θεσπίσθηκε ενιαίο πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στην πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους, την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, όπως επίσης και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 μέχρι την έκδοση νεότερης βάσει του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου.

1. Προοίμιο

Στο άρθρο 3 παρ. 28 του ν. 4819/2021 ορίζεται ότι Διαχειριστές ΑΕΚΚ είναι οι ανάδοχοι των δημοσίων ή ιδιωτικών έργων ή ο κύριος του έργου, εφ' όσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο. Οι ανωτέρω Διαχειριστές ΑΕΚΚ ως "υπόχρεοι" κατά το άρθρο 11 παρ. 1γ του ανωτέρω νόμου αναλαμβάνουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται αναλυτικά στα άρθρα 8 και 9 του ιδίου ως άνω νόμου και έχουν την υποχρέωση να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από την δραστηριότητά τους αυτή. Οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ προωθούν κατ' εφαρμογή του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, ανάκτησης και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και συστήματα χωριστής συλλογής (άρθρο 30 παρ. 1 ν. 4819/2021) αλλά και επαναχρησιμοποίησης των δυνάμενων να αξιοποιηθούν υλικών (αρθρ. 8 παρ. 2.2 ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010). Οι διαχειριστές εφόσον δεν έχουν οργανώσει εγκεκριμένο σύστημα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης συνεργάζονται υποχρεωτικά με εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 11 ν. 4819/2021 και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 άρθρο 8 παρ. 3.2.2.β.1).

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» έχει λάβει από τον «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.) έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (στο εξής «το Σύστημα») δυνάμει των με αρ. πρωτ. οικ. 427/26-04-2012 (ΑΔΑ: 4Ω846Ψ80Ζ-Ζ2Σ) απόφασης της 25 ης /24-01-2012 Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Ο.ΑΝ όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την Αρ. Απ.: 177.1 /15.02.2021 (ΑΔΑ: 6Α9Ν46Ψ8ΟΖ-ΚΑΣ) και την Αρ. Απ. 205.7/20.09.2023 (ΑΔΑ: 66Ι546Ψ8ΟΖ-ΠΚΙ) απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του ν. 4819/2021 όπως αυτός αντικατέστησε τον ν. 2939/2001 και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 με γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Αττικής (έγκριση), την νήσο Κω (έγκριση), την Π.Ε Ευβοίας (έγκριση) και την Π.Ε. Βοιωτίας (προέγκριση).

2. Αντικείμενο της Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται μεταξύ του Συστήματος και του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΚΚ με στόχο την παράδοση προς επεξεργασία των ΑΕΚΚ που παράγονται από την δραστηριότητα του Διαχειριστή ως κυρίου του έργου στις συμβεβλημένες μονάδες επεξεργασίας ή/και την παράδοση προς αξιοποίηση των ΑΕΚΚ, έτσι όπως προβλέπεται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και στους όρους έγκρισης και λειτουργίας του Συστήματος και ειδικότερα για το έργο με τίτλο : ............................................ στην οδό……… περιοχή…….…, Τ.Κ. ……., Περιφερειακή ενότητα: ………..

Με την σύμβαση αυτή ο Διαχειριστής ΑΕΚΚ εκπληρώνει την υποχρέωσή του να οργανώσει ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχει σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητά του και απαλλάσσεται ως "υπόχρεος" από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 4819/2021 και της λοιπής νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα προβλέπονται και στην ΚΥΑ 36259/1757/2010, με την επιφύλαξη της έκδοσης νεοτέρας κατά τις προβλέψεις του νόμου.

Η σύμβαση αφορά στην εναλλακτική διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κωδικούς ΕΚΑ του κεφαλαίου 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, τηρουμένων των εξαιρέσεων και εξειδικεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 30 του ν. 4819/2021 (παρ. 2 για τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα κατηγορίας Α΄ του ν. 4014/2011 για τα οποία δεν απαιτείται σύμβαση με ΣΣΕΔ εκτός εάν προβλέπεται στην σχετική ΑΕΠΟ και με την επιφύλαξη της παρ. 3 εδαφ. 1 για τα ΑΕΚΚ η διαχείριση των οποίων γίνεται εκτός του εργοταξίου οπότε και απαιτείται σύμβαση συνεργασίας με ΣΣΕΔ, παρ. 3 εδαφ. 2 για τα έργα της υποκατηγορίας Α2 του ν. 4014/2011 για τα οποία υφίσταται υποχρέωση του διαχειριστή για την σύναψη συνεργασίας με εγκεκριμένο ΣΣΕΔ όπως και της παρ. 4 για τα λοιπά έργα που δεν ανήκουν στην κατηγορία Α΄ του ανωτέρω νόμου για τα οποία υφίσταται υποχρέωση σύναψης συμβάσεως με εγκεκριμένα ΣΣΕΔ για το σύνολο των ΑΕΚΚ που παράγονται), συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας με κωδικό ΕΚΑ 01 04 13 και των αποβλήτων σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος με κωδικό ΕΚΑ 10 13 14 σε προαιρετική και όχι σε υποχρεωτική βάση (τα οποία δεν αποτελούν απόβλητα του κλάδου των κατασκευών).

Ρητά εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης:

- τα AEKK που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα,

- υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων που προέρχονται από βιομηχανικές ή άλλες περιοχές και έχουν ρυπανθεί σε προηγούμενη χρήση από επικίνδυνες ουσίες ή ύλες και χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα,

- τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες έρευνας, εξαγωγής, επεξεργασίας και εναποθήκευσης των μεταλλευτικών πόρων και των βιομηχανικών ορυκτών, καθώς και από την εκμετάλλευση των λατομείων,

- καθώς και όλα όσα εξαιρεθούν με νόμο στο μέλλον κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.

Ρητά συμφωνείται ότι η διαχείριση αποβλήτων με κωδικούς 101314 (Αποβλήτων Σκυροδέματος και Λάσπης Σκυροδέματος) και 010413 (Απόβλητα Κοπής και Πριόνισμα Πέτρας) τα οποία προσομοιάζουν αλλά δεν είναι ΑΕΚΚ, γίνεται σε προαιρετική και όχι σε υποχρεωτική βάση μέσω του ΣΣΕΔ.

3. Υποχρεώσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΚΚ

Ο Διαχειριστής ΑΕΚΚ αναλαμβάνει την υποχρέωση: 1) Να μεταφέρει και να παραδίδει στις συνεργαζόμενες με το Σύστημα μονάδες επεξεργασίας μόνο τα μη επικίνδυνα ΑΕΚΚ που παράγονται από την εν γένει δραστηριότητά του. Εάν ο Διαχειριστής παράλληλα έχει και την ιδιότητα του Συλλέκτη - Μεταφορέα ΑΕΚΚ υποχρεούται να διαθέτει την απαιτούμενη εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) κατά το άρθρο 53 του ν. 4819/2021 όπως και το απαιτούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παρ. 3 περ. ε του άρθρου 52 του ανωτέρω νόμου και των άρθρων 85 και 87 του ν. 4685/2020 ήτοι να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο να αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ' ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως (στοιχεία τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο του ΣΣΕΔ).

2) Σε περίπτωση δε, που ο ανωτέρω Διαχειριστής δεν έχει παράλληλα και την ιδιότητα του Συλλέκτη - Μεταφορέα ΑΕΚΚ υποχρεούται κατά νόμο να συμβληθεί με κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη - μεταφορέα ΑΕΚΚ ο οποίος πρέπει να πληρεί όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις του νόμου για την συλλογή και μεταφορά ΑΕΚΚ όπως περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο με το στοιχείο 1 (κατά τα άρθρα 30, 52 και 53 του ν. 4819/2021) αλλά και όλες τις λοιπές προϋποθέσεις και απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την συλλογή και μεταφορά ΑΕΚΚ, ενώ υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα και με την υπογραφή της παρούσης στο Σύστημα τα πλήρη στοιχεία του συλλέκτη - μεταφορέα (ήτοι ΗΜΑ, Ασφαλιστήριο και αριθμό κυκλοφορίας οχημάτων) πριν από την έναρξη μεταφοράς των ΑΕΚΚ στις συνεργαζόμενες με το σύστημα μονάδες.

3) Τα ΑΕΚΚ που μεταφέρονται στις μονάδες επεξεργασίας πρέπει να μην περιέχουν οικιακά ή άλλου τύπου απόβλητα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010 ή άλλων κείμενων διατάξεων. Σε αντίθετη περίπτωση ο Διαχειριστής ΑΕΚΚ υποχρεούται με δικό του κόστος να τα παραλάβει από τις μονάδες επεξεργασίας.

4) Να διατηρεί και να ενημερώνει τα απαιτούμενα Έντυπα Παρακολούθησης Αποβλήτων που εξασφαλίζουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα των διακινούμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ (Παραγωγός - συλλέκτης - μεταφορέας - παραλήπτης). Τα έντυπα παρακολούθησης των αποβλήτων είναι τριπλότυπα έντυπα σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσης, τα οποία τυπώνονται από την κάθε επιχείρηση, αριθμούνται και διατηρούνται για δύο χρόνια στο αρχείο των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Στο έντυπο παρακολούθησης αναγράφονται τα στοιχεία του παραγωγού ή κατόχου του αποβλήτου (όνομα, Δ/νση, στοιχεία επικοινωνίας), η ποσότητα των ΑΕΚΚ, η περιγραφή του αποβλήτου και ο κωδικός ΕΚΑ, τα στοιχεία του συλλέκτη-μεταφορέα, το μέσο μεταφοράς, η ημερομηνία μεταφοράς, τα στοιχεία της εγκατάστασης παραλαβής, η ημερομηνία παραλαβής και οι εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (κωδικοί R και D). Να παρέχει στο ΣΣΕΔ κάθε απαιτούμενο στοιχείο που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, στην υποβολή ΣΔΑ και στην τεχνική περιγραφή που το συνοδεύει όπως επίσης στοιχεία για την ποιότητα και την ποσότητα των παραγόμενων ΑΕΚΚ σε σχέση και με την αδειοδότηση του έργου και το ΣΔΑ καθώς και την σύναψη συμβάσεων (εάν απαιτείται) με τον ιδιοκτήτη του έργου και με συλλέκτες - μεταφορείς. Σε περίπτωση που ο εκάστοτε υπόχρεος ή ο μεταφορέας, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του, εκφορτώσει οικιακά ή επικίνδυνα απόβλητα, υποχρεούται με δική του μέριμνα και δαπάνη να τα απομακρύνει από τη Μονάδα επεξεργασίας και να τα διαχειριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τα απόβλητα αυτά.

5) Να καταγράφει, να έχει στην κατοχή του και να θέτει στην διαθεσιμότητα του Συστήματος όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τα απόβλητα (είδος, ποσότητα, ημ/νία δρομολογίου, αριθμός οχήματος, κωδικός κατά ΕΚΑ) την παραγωγή τους (διεύθυνση προέλευσης, άδεια δόμησης κτλ.), τη μεταφορά τους και την επεξεργασία τους (μονάδα επεξεργασίας, είδος επεξεργασίας κτλ), συνοδευόμενα από τα απαραίτητα παραστατικά (Δελτία Παραλαβής, τιμολόγια, ζυγολόγια, Έντυπα Παρακολούθησης). Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο εσωτερικό μητρώο των επιχειρήσεων και εισάγονται μέσω των Εκθέσεων Αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ (ΗΜΑ) και είναι διαθέσιμα οποτεδήποτε ζητηθούν (εφόσον για τα έργα υπάρχει υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης). Το Σύστημα λαμβάνει όλα τα σχετικά στοιχεία ηλεκτρονικά με ευθύνη του Διαχειριστή και έχει την δυνατότητα να τα αντιπαραβάλει με τα αντίστοιχα στοιχεία της Μονάδας.

6) Να καλύπτει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύστημα, όπως προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση και όπως αυτές προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης.

7) Να συμμορφώνεται και να διευκολύνει τις διαδικασίες ελέγχου του Συστήματος τόσο στο έργο όσο και από τη στιγμή εισόδου του οχήματος μεταφοράς ΑΕΚΚ στο χώρο της συνεργαζόμενης με το Σύστημα Μονάδας Επεξεργασίας μέχρι και την έξοδό του από αυτή.

4. Υποχρεώσεις ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Σύστημα αναλαμβάνει την υποχρέωση: Να αναρτά δημόσια και να ενημερώνει το διαχειριστή για όλες τις μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ με τις οποίες συνεργάζεται και να διευκολύνει την παράδοση των ΑΕΚΚ από τον Διαχειριστή στις συνεργαζόμενες μονάδες.

Να παρέχει στον Διαχειριστή ΑΕΚΚ Βεβαίωση Παραλαβής ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγούν οι συνεργαζόμενες Μονάδες επεξεργασίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 3 εδ α3 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, μετά την ολοκλήρωση του έργου και με την προϋπόθεση της προσήκουσας εξόφλησης των προβλεπόμενων εκδοθέντων παραστατικών (τιμολογίων).

Να ελέγχει την τήρηση των όρων της σύμβασης ένταξης στο Σύστημα. Τα στοιχεία που ελέγχει το Σύστημα πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, την υποβολή ΣΔΑ και την τεχνική περιγραφή που τα συνοδεύει, την ποιότητα και την ποσότητα των παραγόμενων ΑΕΚΚ σε σχέση και με την αδειοδότηση του έργου και τα ΣΔΑ καθώς και την σύναψη συμβάσεων (εάν απαιτείται) με τον ιδιοκτήτη του έργου και τους συλλέκτες - μεταφορείς.

Για τους Διαχειριστές ΑΕΚΚ που εκτελούν με ίδια μέσα ή με φορτηγά δημόσιας χρήσης τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ, η τήρηση των όρων της σύμβασης με το Σύστημα πιστοποιείται με τον έλεγχο της τήρησης από πλευράς Διαχειριστή των όρων του άρθρου 85 του Ν. 4685/20 και των άρθρων 30, 52 και 53 του ν. 4819/2021 (καταχώριση δραστηριότητας στο ΗΜΑ και ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης με τον πίνακα διαχειριζόμενων αποβλήτων, μοναδικός αριθμός κάδου και αρχείο καταγραφής κλπ.) καθώς και με έκτακτους ελέγχους ως προς τα παραστατικά (Δελτία Αποστολής κλπ.) κατά τη μεταφορά και την παράδοση ΑΕΚΚ στις συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, όπως επίσης και με ελέγχους που αφορούν στην ποιότητα και την ποσότητα των μεταφερόμενων ΑΕΚΚ.

5. Οικονομικό πλαίσιο

Η χρηματική εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ που βαρύνει τον συμβαλλόμενο Διαχειριστή, είναι το προβλεπόμενο στον εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ κατάλογο για κάθε κατηγορία υλικού για το Σύστημα όπως αυτές προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης και αφορά την παράδοση προς επεξεργασία των ΑΕΚΚ που παράγονται από την εν γένει δραστηριότητα του Διαχειριστή ως αναδόχου δημοσίου ή ιδιωτικού έργου/κυρίου του έργου, στις συμβεβλημένες μονάδες επεξεργασίας των ΑΕΚΚ κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

H χρηματική εισφορά που καταβάλλει ο Διαχειριστής ΑΕΚΚ στο Σύστημα σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας προορίζεται αποκλειστικά, όπως και τα άλλα έσοδα του συστήματος, για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης και επεξεργασίας των αποβλήτων, του ποσοστού επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν) και την κάλυψη του κόστους πληροφόρησης, συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων, ενημέρωσης του κοινού, αυτοελέγχων του ΣΣΕΔ και ανεξάρτητων τακτικών ελέγχων όπως και του διοικητικού κόστους του ΣΣΕΔ κατά τα αναφερόμενα στην περ. Β του άρθρου 9 του ν. 4819/2021. Οι τιμές ανά κατηγορία ΑΕΚΚ του Παρατήματος περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο του Συστήματος και αναπροσαρμόζονται μόνο έπειτα από έγκριση του Ε.Ο.Α.Ν.

Ρητά συμφωνείται ότι η χρηματική εισφορά για τα ΑΕΚΚ θα προκαταβάλλεται από τον Διαχειριστή του συγκεκριμένου έργου σε ποσοστό 70% επί της συνολικής χρηματικής εισφοράς σύμφωνα με τον υπολογισμό των τόνων από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου ήτοι των δηλωθέντων ποσοτήτων ΑΕΚΚ στο ΣΔΑ, είτε με κατάθεση στο λογαριασμό όψεως GR 29 0140 2090 2090 0232 0002 854 της εταιρείας στην ALPHA BANK είτε με ηλεκτρονική σύναψη της συμβάσεως και με την χρήση ειδικού κωδικού πληρωμής (RF) για το εκάστοτε έργο την οποία θα χορηγεί ηλεκτρονικά το ΣΣΕΔ στον Διαχειριστή κατά την ολοκλήρωση και σύναψη της εκάστοτε συμβάσεως.

Το Σύστημα εκδίδει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα το κατά νόμο παραστατικό (τιμολόγιο) σύμφωνα με τα Δελτία Ποσοτικής Παραλαβής και Ζυγολόγια που εκδίδει η μονάδα επεξεργασίας για τον αντίστοιχο μήνα.

Ρητά συμφωνείται ότι τα εκδοθέντα από το Σύστημα επ' ονόματι του Διαχειριστή Φορολογικά Παραστατικά (ΤΠΥ/ΑΠΥ) θα κοινοποιούνται από την εταιρεία στην ανωτέρω δηλωθείσα από τον ίδιο τον συμβαλλόμενο - διαχειριστή ηλεκτρονική του διεύθυνση (EMAIL) και είναι πληρωτέα άμεσα από την ως άνω κοινοποίησή τους δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αντισυμβαλλόμενο.

6. Διάρκεια Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση έχει ισχύ και διατηρείται ενεργή έως την ολοκλήρωση του έργου από τον Διαχειριστή. Η συνεργασία λύεται αυτομάτως και αυτοδικαίως εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη απωλέσει με υπαιτιότητά του τις προβλεπόμενες από το νόμο εγκρίσεις ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή κηρυχθεί σε πτώχευση. Ουδείς εκ των συμβαλλομένων στο παρόν έχει ευθύνη αποζημιώσεως του άλλου σε περίπτωση που η σύμβαση λυθεί για τους ανωτέρω λόγους.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών διαπιστώσει παράβαση ουσιώδους όρου της παρούσας συμβάσεως από το έτερο μέρος ειδοποιεί εγγράφως το παραβαίνων μέρος τάσσοντας προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών για την επανόρθωση της αντισυμβατικής του συμπεριφοράς. Εάν το παραβαίνων μέρος δεν συμμορφωθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για το μη παραβαίνων μέρος από την ημέρα παρέλευσης της ταχθείσης απράκτου προθεσμίας.

Τέλος, σε περίπτωση λύσεως της παρούσας σύμβασης για οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω λόγων αυτή θα παραμένει ισχυρή μόνο με σκοπό την πλήρη εκκαθάριση των εκατέρωθεν νομίμων απαιτήσεων οι οποίες γεννήθηκαν μέχρι την χρονική στιγμή επέλευσης της λύσεως (χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, απώλεια αδειών και λοιπών εγκρίσεων των συμβαλλομένων, θέση σε πτώχευση, εκκαθάριση κλπ., καταγγελία της σύμβασης).

7. Εμπιστευτικότητα - ανταλλαγή πληροφοριών

Κάθε μέρος εγγυάται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, των εγγράφων και των στοιχείων των οποίων θα λαμβάνει γνώση από το άλλο μέρος στα πλαίσια της παρούσας συνεργασίας (στο εξής «τα Εμπιστευτικό Υλικό») και υποχρεούται τόσο το ίδιο, όσο και οι υπάλληλοί, συνεργάτες και σύμβουλοί του να μην τα γνωστοποιούν σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του έτερου συμβαλλόμενου μέρους. Από την παρούσα υποχρέωση εμπιστευτικότητας εξαιρούνται τα στοιχεία που (α) είναι δημόσια γνωστά (β) που είναι ήδη γνωστά στο αντισυμβαλλόμενο μέρος με νόμιμο τρόπο πριν την υπογραφή της παρούσας, και (γ) στοιχεία που κάποιο εκ των συμβαλλομένων μερών υποχρεούται ή δύναται νομίμως να γνωστοποιήσει κατ' εφαρμογή νόμου ή δικαστικής απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων γνωστοποίησης ή τήρησης αρχείου έναντι των αρμοδίων αρχών, ή όσων περιοριστικά η κείμενη νομοθεσία ορίζει για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ και φορέων τους. Η ρήτρα εμπιστευτικότητας θα διατηρηθεί σε ισχύ για χρονικό διάστημα διετίας από τη λύση καθ' οιονδήποτε τρόπο της παρούσας σύμβασης. Αμφότερα τα μέρη δικαιούνται να προβαίνουν σε γνωστοποίηση έναντι τρίτων (αρμοδίων αρχών, συνεργαζόμενων φορέων, λοιπών τρίτων και ιδιωτών) της ύπαρξης -μόνο- της συνεργασίας τους και των χώρων των εγκαταστάσεων τους.

8. Πλαίσιο Συνεργασίας

Το παρόν συμφωνητικό αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης συμφωνίας προφορικής ή γραπτής. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνητικού είναι ουσιώδεις. Κάθε τροποποίηση της του παρόντος συντελείται και αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, απαγορευμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Σε περίπτωση που μέρος των συμφωνηθέντων διατάξεων και όρων του παρόντος θεωρηθούν άκυρα, εξακολουθούν να ισχύουν οι υπόλοιποι όροι της σύμβασης. Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο, κάθε δε αμφισβήτηση που δημιουργείται από την εφαρμογή του θα λύνεται στα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δύο αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους όπως ακολουθεί.

Για το Σύστημα

Για τον Διαχειριστή ΑΕΚΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α

Κατηγορία ΑΕΚΚ

Περιγραφή

Κωδικοί ΕΚΑ

Ανάλυση με κωδικούς ΕΚΑ

Χρηματική εισφορά (€/t)

1

ΜΕΙΓΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01

170904

17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 04 11

10,2

2

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΩΝ

Απόβλητα βυθοκορήσεων

170506

-

5,8

3

ΈΡΜΑ

Έρμα σιδηροτροχιών

170508

-

4,0

4

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01

170904

17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 04 11

21,7

5

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

Χώματα και πέτρες ≤ 5.000 (t)

170504

-

1,7

Χώματα και πέτρες 5.000-10.000 τόνων

-

1,5

Χώματα και πέτρες >10.000 τόνων

-

1,3

Αυτοδιαχειριζόμενα

-

0,18

6

ΜΕΙΓΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο

170107

-

7,3

7

ΜΕΙΓΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

μείγματα από αποξηλώσεις οδοποιίας

17 09 04

170302

170508

170504

170101

6,2

8

ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΥΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Φρεζαρισμένα

170302

-

1,8

Μη φρεζαρισμένα

170302

-

2,6

9

ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΑ ΑΔΡΑΝΗ

Άοπλο σκυρόδεμα

170101

-

5,4

Οπλισμένο σκυρόδεμα

170101

-

5,9

Τούβλα

170102

-

4,0

Πλακάκια/κεραμικά

170103

-

4,0

10

ΛΟΙΠΑ ΧΩΡΙΣΤΑ

ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΑ ΑΕΚΚ

Απόβλητα με βάση το γύψο

17 08 02

-

10,0

Μονωτικά

17 06 04

-

9,9

Καθαρή οικοδομική ξυλεία

170201

-

9,4

Μη καθαρή ξυλεία με προσμίξεις (νοβοπαν, έπιπλα, ντουλάπια, εντοιχισμένη ξυλεία mdf,κλπ)

170201

-

10,1

γυαλί

170202

-

9,7

πλαστικό

170203

-

9,6

Καλώδια

170411

-

0,4

Μέταλλα

170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407

-

0,4

11

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΕΚΚ

απόβλητα σκυροδέματος

101314

-

5,9

απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας

010413

-

5,9

12

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΕΚΚ

0,18

* Η μείωση του ύψους της χρηματικής εισφοράς στην περίπτωση διαχείρισης χωμάτων και πετρών αφορά σε ποσότητες που υπερβαίνουν τους 5.000 τόνους και προέρχονται από το ίδιο έργο. Η μείωση της αμοιβής επεξεργασίας θα γίνεται με σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων μονάδων.

** Στην περίπτωση που η επεξεργασία των ΑΕΚΚ (αποβλήτων εκσκαφών και αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων) γίνεται επί τόπου (on site - σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.4819/2021) ο διαχειριστής καταβάλλει στο φορέα χρηματική εισφορά 0,18 €/t που καλύπτει το διοικητικό κόστος και το κόστος ελέγχων του ΣΣΕΔ.

***Η διαχείριση μέσω ΣΣΕΔ των αποβλήτων από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας με κωδικό ΕΚΑ 01 04 13 και των αποβλήτων σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος με κωδικό ΕΚΑ 10 13 14 γίνεται σε προαιρετική και όχι σε υποχρεωτική βάση

**** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

.........................................................................................................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αύξων Αριθμός: ΣΕΔΠ…

1. Παραγωγός ή Κάτοχος Αποβλήτου:

Ταυτοποίηση αποβλήτου από τον Παραγωγό:

Όνομα:

Διεύθυνση:

ΑΦΜ:

Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου:

ΑΕΠΟ ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων:

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ:

Ημερομηνία μεταφοράς:

Αρμόδιος:

Υπογραφή Αρμοδίου:

Τηλ.:

Ποσότητα:

2. Συλλέκτης - Μεταφορέας:

Όνομα:

Αριθμός Μητρώου ΥΠΕΚΑ:

Μέσο μεταφοράς:

Διεύθυνση:

Ημερομηνία μεταφοράς:

ΑΦΜ/ΔΟΥ:

Υπογραφή Αρμοδίου:

Ε-mail:

3. Εγκατάσταση Παραλαβής:

Ταυτοποίηση αποβλήτων από την Εγκατάσταση Παραλαβής:

Όνομα:

Διεύθυνση:

Κατηγορία του αποβλήτου:

ΑΕΠΟ:

Α)Απόβληταεκσκαφώνηπροεπιλεγμέναδομικά υλικά

Αριθμός Μητρώου

Β)Απόβλητα κατεδαφίσεων

Τηλ.:

Γ)Σύμμεικτααπόβλητα κατασκευών

Ημερομηνία παραλαβής:

Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων:

Υπογραφή Αρμοδίου:

Εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης:

Κωδικός R:

Κωδικός D:

Το τριπλότυπο έντυπο συμπληρώνεται από τον παραγωγό του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση ή από τον κάτοχο του αποβλήτου που ξεκινά πάλι φόρτωση.